Jogsértő tartalom a magyar jogszabályban

Gyermekpornográfia (pedofil tartalmak)

Jogi minősítés: Btk. 204. § Gyermekpornográfia

(1) Aki tizennyolcadik életévét be nem töltött személyről vagy személyekről pornográf felvételt

     a) megszerez vagy tart, bűntett miatt három évig,

     b) készít, kínál, átad vagy hozzáférhetővé tesz, egy évtől öt évig

     c) forgalomba hoz, azzal kereskedik, illetve ilyen felvételt a nagy nyilvánosság számára hozzáférhetővé tesz, két évtől nyolc évig

terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) Két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, aki az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott bűncselekményt az elkövető nevelése, felügyelete, gondozása vagy gyógykezelése alatt álló személy sérelmére, illetve a sértettel kapcsolatban fennálló egyéb hatalmi vagy befolyási viszonnyal visszaélve követi el.

(3) Egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, aki az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott bűncselekményhez anyagi eszközöket szolgáltat.

(4) Aki tizennyolcadik életévét be nem töltött személyt vagy személyeket pornográf műsorban

    a) szereplésre felhív, három évig,

    b) szerepeltet, egy évtől öt évig

terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(5) Három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, aki

a) tizennyolcadik életévét be nem töltött személyt vagy személyeket pornográf felvételen való szereplésre felhív,

b) olyan pornográf műsoron vesz részt, amelyben tizennyolcadik életévét be nem töltött személy szerepel vagy ilyen személyek szerepelnek,

c) tizennyolcadik életévét be nem töltött személy vagy személyek pornográf műsorban való szerepeltetéséhez anyagi eszközöket szolgáltat.

(6) Aki tizennegyedik életévét be nem töltött személyről vagy személyekről pornográf felvétel készítéséhez, forgalomba hozatalához vagy az azzal való kereskedelemhez szükséges vagy azt könnyítő feltételeket biztosítja, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(7) E § alkalmazásában

a) pornográf felvétel: az olyan videó-, film- vagy fényképfelvétel, illetve más módon előállított képfelvétel, amely a nemiséget súlyosan szeméremsértő nyíltsággal, célzatosan a nemi vágy felkeltésére irányuló módon ábrázolja,

b) pornográf műsor: a nemiséget súlyosan szeméremsértő nyíltsággal megjelenítő, célzatosan a nemi vágy felkeltésére irányuló cselekvés vagy előadás.

A hotline eljárása ilyen esetben:

 • tartalom megvizsgálása, illetékesség megállapítása
 • a rendőrség vagy az INHOPE és az illetékes külföldi hotline értesítése
 • az illetékes tárhely szolgáltató tájékoztatása a jogellenes tartalomról, felszólítása a tartalom eltávolítására

 

Zaklatás (Online zaklatás)

Jogi minősítés:  Btk. 222. § Zaklatás

(1) Aki abból a célból, hogy mást megfélemlítsen, vagy más magánéletébe, illetve mindennapi életvitelébe önkényesen beavatkozzon, őt rendszeresen vagy tartósan háborgatja, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) Aki félelemkeltés céljából

     a) mást vagy rá tekintettel hozzátartozóját személy elleni erőszakos vagy közveszélyt okozó büntetendő cselekmény elkövetésével megfenyeget, vagy

     b) azt a látszatot kelti, hogy más életét, testi épségét vagy egészségét sértő vagy közvetlenül veszélyeztető esemény következik be,

vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(3) Aki a zaklatást

     a) házastársa, volt házastársa, élettársa vagy volt élettársa sérelmére,

     b) nevelése, felügyelete, gondozása vagy gyógykezelése alatt álló személy sérelmére,

     c) hatalmi vagy befolyási helyzetével visszaélve, illetve

     d) hivatalos személy sérelmére, hivatali tevékenységével össze nem egyeztethető helyen vagy időben

követi el, az (1) bekezdésben meghatározott esetben két évig, a (2) bekezdésben meghatározott esetben bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A hotline eljárása ilyen esetben:

 • tartalom megvizsgálása
 • informácók gyűjtése és tárolása a rendőrség munkájának segítése érdekében
 • sértettek tájékoztatása a lehetséges és szükséges jogi lépésekről

 

Rasszita és idegengyűlöletre uszító internetes tartalom

Jogi minősítés: Btk. 332. § Közösség elleni uszítás 

Aki nagy nyilvánosság előtt

     a) a magyar nemzet ellen,

     b) valamely nemzeti, etnikai, faji, vallási csoport, illetve annak tagja ellen, vagy

     c) a lakosság egyes csoportjai, illetve azok tagjai ellen - különösen fogyatékosságra, nemi identitásra, szexuális irányultságra tekintettel -

erőszakra vagy gyűlöletre uszít, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Jogi minősítés: Btk. 333. § A nemzetiszocialista vagy kommunista rendszerek bűneinek nyilvános tagadása

Aki nagy nyilvánosság előtt a nemzetiszocialista vagy kommunista rendszerek által elkövetett népirtás vagy más, emberiesség elleni cselekmények tényét tagadja, kétségbe vonja, jelentéktelen színben tünteti fel, vagy azokat igazolni törekszik, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Jogi minősítés: Btk. 335. § Önkényuralmi jelkép használata

Aki horogkeresztet, SS-jelvényt, nyilaskeresztet, sarló-kalapácsot, ötágú vöröscsillagot vagy ezeket ábrázoló jelképet a köznyugalom megzavarására alkalmas - különösen az önkényuralmi rendszerek áldozatainak emberi méltóságát vagy kegyeleti jogát sértő - módon

     a) terjeszt,

     b) nagy nyilvánosság előtt használ, vagy

     c) közszemlére tesz,

ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt elzárással büntetendő.

A hotline eljárása ilyen esetben:

 • tartalom megvizsgálása, illetékesség megállapítása
 • rendőrség értesítése
 • illetékes tárhely szolgáltató tájékoztatása a jogellenes tartalomról, felszólítása a tartalom eltávolítására

 

Hozzájárulás nélkül közzétett tartalom

Jogi minősítés: Btk. 219. § Személyes adattal visszaélés

(1) Aki a személyes adatok védelméről vagy kezeléséről szóló törvényi vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott rendelkezések megszegésével haszonszerzési célból vagy jelentős érdeksérelmet okozva

     a) jogosulatlanul vagy a céltól eltérően személyes adatot kezel, vagy

     b) az adatok biztonságát szolgáló intézkedést elmulasztja,

vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő az is, aki a személyes adatok védelméről vagy kezeléséről szóló törvényi vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott rendelkezések megszegésével az érintett hozzáféréshez való jogának gyakorlása érdekében szükséges tájékoztatására vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, és ezzel más vagy mások érdekeit jelentősen sérti.

(3) A büntetés két évig terjedő szabadságvesztés, ha a személyes adattal visszaélést különleges adatra vagy bűnügyi személyes adatra követik el.

(4) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha személyes adattal visszaélést hivatalos személyként vagy közmegbízatás felhasználásával követik el.

A hotline eljárása ilyen esetben:

 • tartalom megvizsgálása
 • informácók gyűjtése és tárolása a rendőrség munkájának segítése érdekében
 • sértettek tájékoztatása a lehetséges és szükséges jogi lépésekről

 

Drogfogyasztást kínáló, fogyasztásra csábító tartalom

Jogi minősítés: Kábítószer-kereskedelem

Btk. 176. § (1) Aki kábítószert kínál, átad, forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik, bűntett miatt két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Btk. 177. § (1) Az a tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki

     a) tizennyolcadik életévét be nem töltött személynek kábítószert kínál, átad,

     b) tizennyolcadik életévét be nem töltött személy felhasználásával kábítószert forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik,

     c) oktatási, köznevelési, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi feladatok ellátására rendelt épület területén, illetve annak közvetlen környezetében kábítószert

          ca) kínál, átad,

          cb) forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik,

bűntett miatt öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Jogi minősítés: Btk. 181. § Kóros szenvedélykeltés

(1) Az a tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki

     a) tizennyolcadik életévét be nem töltött személyt kábítószernek nem minősülő kábító hatású anyag, illetve szer kóros élvezetére rábír vagy rábírni törekszik, vagy

     b) tizennyolcadik életévét be nem töltött személyt kábítószer fogyasztására rábírni törekszik,

vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) Ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, az (1) bekezdés szerint büntetendő az a tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki tizennyolcadik életévét be nem töltött személynek kábítószernek nem minősülő kábító hatású anyag, illetve szer kóros élvezetéhez segítséget nyújt.

A hotline eljárása ilyen esetben:

 • tartalom megvizsgálása, illetékesség megállapítása
 • rendőrség értesítése
 • illetékes tárhely szolgáltató tájékoztatása a jogellenes tartalomról, felszólítása a tartalom eltávolítására

 

 

Egyéb releváns törvények:

 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 2004. évi LXXIX. törvény az Európa Tanács Budapesten, 2001. november 23-án kelt Számítástechnikai Bűnözésről szóló Egyezményének kihirdetéséről
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 2015. évi XCII. törvény az Európai Tanácsnak a gyermekek szexuális kizsákmányolás és szexuális zaklatás elleni védelméről szóló Egyezménye kihirdetéséről, valamint ezzel összefüggésben egyes törvények módosításáról
HU
Sorrend: 
6