Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Ugrás a tartalomra

Adatvédelmi tájékoztató a Biztonsagosinternet.hu hotline-hoz kapcsolódó elektronikus adatkezeléshez

 

Adatkezelő

A Biztonsagosinternet.hu hotline-hoz (https://biztonsagosinternet.hu) kapcsolódó elektronikus adatok kezelője a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület (1066 Budapest, Teréz krt. 24 I/1., továbbiakban: NGYSZ Magyar Egyesület).

Adatkezelés célja

Az adatkezelés célja az Eht. által szabályozott nem hatósági tevékenység keretében, illetve A gyermekek jobb internetét célzó európai stratégia (BIK+) magyarországi megvalósulása érdekében a Biztonságos Internet Hotline működtetése, a kiskorúak védelme, a tájékozottság növelése, az erőszakos, uszító vagy más módon visszaélést megvalósító internetes tartalmak visszaszorítása. A Biztonságos Internet Hotline egy online bejelentőfelület, ahol az internethasználók minden, az interneten talált sértő, káros, illegális tartalmat (beleérte a gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló anyagokat, online zaklatást, adathalász tartalmakat, hozzájárulás nélkül közzétett tartalmakat, illetve egyéb, kiskorúakra káros tartalmakat) bejelenthetnek. Bejelentést lehet névtelenül tenni, vagy a bejelentő önkéntesen választhat úgy is, hogy megadja az e-mail címét, ahová később visszajelzést kér a bejelentése sorsáról.

Adatkezelés jogalapja

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR rendelet) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti, Ön által adott hozzájárulás.

A hozzájárulás bármikor visszavonható, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Amennyiben Ön nem járul hozzá adatainak kezeléséhez, akkor nem tudunk Önnek visszajelzést küldeni a bejelentése sorsáról.

Adatkezeléssel érintett személyes adatok köre

A bejelentő e-mail címe. Az NGYSZ Magyar Egyesület felhívja a figyelmet, hogy az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az személyes adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy az e-mail cím a bejelentő nevét tartalmazza. A bejelentő szabadon dönthet arról, hogy olyan létező e-mail címet ad-e meg, amely a kilétére utaló információt tartalmaz.

Az NGYSZ Magyar Egyesület kezeli továbbá a bejelentőre vonatkozó olyan azonosító adatokat, képmásokat, illetve képernyőfotókat, amelyeket a bejelentő a bejelentés kapcsán az adatkezelővel közölt.

Az anonim látogatóazonosító (süti - cookie) kezelés

Az anonim látogatóazonosítók olyan kisméretű fájlok vagy információdarabok, amelyeket a látogató által elért webszerver küld a látogató számítógépének webböngészője számára. Egy süti általában tartalmazza annak a webhelynek a nevét, ahonnan érkezett; a süti értékét, vagyis egy véletlenszerűen generált egyedi számot, valamint élettartamát, azt, hogy milyen hosszan marad a készüléken. A süti a Felhasználó számítógépének, készülékének háttértárjában, egy fájlban tárolódik. A fájl tartalmát a sütit elküldő webszerver bármikor lekérdezheti a böngészőtől.

A sütik használatának célja, hogy gyorsítsák a weboldal használatát, kiegyensúlyozzák a szerverekre érkező terhelést, vagy automatizmusokkal segítsék a kitöltéseket. A szolgáltatás kialakítása során figyelembe vett vonatkozó hatályos jogszabályok, illetve fontosabb nemzetközi ajánlások:

  • GDPR rendelet,
  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
  • az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény,
  • a Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra vonatkozó működési, etikai és eljárási szabályzata, különös tekintettel a személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről szóló 2. számú mellékletre,
  • az Online Privacy Alliance ajánlása.

A portál által használt anonim látogatóazonosítók (süti – cookie)

Süti típus Mit csinál? A süti gyűjt személyes adatokat vagy azonosít? Megőrzési idő
_GRECAPTCHA Ez a süti az emberek és a botok megkülönböztetésére szolgál. Nem azonosít egyénileg. 180 nap
cookie-agreed-version A cookie-k elfogadásának verzióját jelzi. Nem azonosít egyénileg. 100 nap
cookie-agreed Meghatározza, hogy a cookie-k elfogadhatók-e vagy sem. Nem azonosít egyénileg. 100 nap

Az internet böngészőben Ön beállíthatja, hogy elfogad vagy letilt bizonyos sütiket, illetve blokkolja valamennyi elhelyezését. Figyelmeztetést is kérhet arról, ha cookie-kat állítanak be az eszközén, valamint megtekintheti azt, hogy a meglátogatott oldal milyen sütiket helyezett el a számítógépén. Felhívjuk figyelmét, hogy mivel a sütik célja a portál használatának megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése által előfordulhat, hogy Ön nem lesz képes a portál funkcióinak teljes körű használatára, illetve hogy a portál a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében. A sütik kezelését az egyes böngészőkön eltérően kell beállítani. Ehhez érdemes tanulmányoznia böngészője beállítási lehetőségeit, illetve a segítség oldalakat:

Adatkezelés időtartama

A személyes adatot (e-mail cím) az NGYSZ Magyar Egyesület a bejelentés elbírálását követő két év elteltével törli az adatbázisából.

Adattörlés

Az adatoknak az adatbázisból történő törlése iránt a bejelentő bármikor kérelmet nyújthat be a https://biztonsagosinternet.hu/hu/content/kapcsolat felületen keresztül. Az NGYSZ Magyar Egyesület a törlésre vonatkozó kérelem beérkezését követő öt munkanapon belül törli a személyes adatokat a nyilvántartásából, abban az esetben, ha a bejelentés elbírálása már megtörtént.

Adattovábbítás

Amennyiben egy bejelentett tartalom jogsértőnek bizonyul, és rendelkezik magyar illetékességgel, az NGYSZ Magyar Egyesület a teljes bejelentést továbbítja az illetékes magyar nyomozó hatóságnak (ORFK). Ebbe beleértendő a bejelentő által esetlegesen megadott saját személyes adat (e-mail cím) is, amennyiben a bejelentés nem anonim történt.

Amennyiben a bejelentő a felület „Megjegyzés” rovatában is közöl valamilyen saját személyes adatot, az NGYSZ Magyar Egyesület nem vállalja, hogy ennek szövegét a továbbítás előtt megtisztítsa ezen adatoktól. 

Az érintett jogai és jogorvoslati lehetőségei

Az érintettnek joga van személyes adatainak kezelésével összefüggésben tájékoztatást kérni, továbbá adatainak helyesbítését, törlését, valamint hordozását kérni a GDPR alapján az alábbi elérhetőségeken:

E-mail: siphun [kukacka] gyermekmento [pontocska] hu

Levelezési cím: 1066 Budapest, Teréz krt. 24. I/1.

Az érintett a személyes adataihoz fűződő jogának megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.).

A fentieken túlmenően az érintett keresettel fordulhat az adatkezelő székhelye – választása szerint az érintett lakóhelye – szerint illetékes törvényszékhez. A törvényszék az ügyben soron kívül jár el. A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek.